Price:
£6.50
Menu:
Author:
Amy Wray

Sweet potato patty, beans, tomato, egg, mushrooms & toast